KRIZOVE STREDISLO KEŽMAROK - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Krízové stredisko podľa zákona č. 305/2005 Z. z. zabezpečuje
a) vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii,
b) výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu,
c) výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,
d) výkon výchovného opatrenia
     Krízové stredisko vykonáva sociálnu prácu, odbornú diagnostiku, pomoc na vládnutie krízy, špeciálne sociálne poradenstvo, výchovu, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť, záujmovú činnosť, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na povolanie, bývanie, stravovanie, obslužné činnosti.
     Krízové stredisko ak vykonáva svoju činnosť pobytovou formou, vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Súčasťou plánu podľa prvej vety je spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neskončenou povinnou školskou dochádzkou, ak krízové stredisko Plnenie individuálneho plánu na zvládnutie krízy krízové stredisko vyhodnocuje písomne. Ak sa v krízovej situácii nachádza dieťa, krízové stredisko vyhodnocuje individuálny plán podľa prvej vety v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Krízové stredisko písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý obsahuje najmä cieľové skupiny, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí, podmienky prijatia do krízového strediska, metódy práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti klientov, ponuku následnej odbornej pomoci po skončení individuálneho plánu na zvládnutie krízy a kapacitu, ak krízové stredisko vykonáva činnosti pobytovou formou. V záujme ochrany a bezpečnosti fyzických osôb krízové stredisko nezverejňuje program krízového strediska.
    V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna rodina poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí.


Krízové stredisko ukončilo svoju činnosť 31.12.2018.
História, vznik, činnosť KS v Kežmarku
    
    Štát v roku 1990 zriadil prostredníctvom Okresného úradu v Poprade Krízové stredisko SOS pre deti. Krízové stredisko počas svojej činnosti prešlo rôznymi zmenami. Najskôr bolo založené Okresným úradom v Poprade ako Stanica opatrovateľskej služby pre deti (SOS). Neskôr prešlo pod správu Obvodného úradu v Kežmarku. Ďalšou zmenou bolo premenovanie SOS a zriadenie krízového strediska v roku 1998 (Stanica opatrovateľskej služby a krízové stredisko pre deti) a zaradenie pod správu Okresného úradu v Kežmarku. Krízové stredisko je od  01. 01. 2002 samostatným Krízovým strediskom. Od 1. 1. 2004 prešlo Krízové stredisko spod správy Okresného úradu v Kežmarku pod správu Vyššieho územného celku v Prešove. Priamym nadriadeným je Centrum sociálnych služieb v Kežmarku. Postupom času sa menil aj charakter zariadenia a jeho kapacita. Pôvodne zariadenie slúžilo skôr deťom bez domova a zanedbávaným deťom, pričom boli v zariadení umiestnené deti z celého Slovenska. Dnes slúži deťom, ktoré sa ocitli v kríze a plní skôr výchovný charakter. Deti sú v zariadení umiestňované v rámci najbližších okresov – Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa.
    
    Hlavným cieľom tohto zariadenia je pomôcť riešiť krízovú situáciu detí. V tomto zariadení sa poskytuje všestranná starostlivosť od 0 roku dieťaťa do 18 roku dieťaťa. V prípade núdze sa starostlivosť poskytuje aj mladším a starším deťom. Kapacita Krízového strediska je 14 detí. Starostlivosť v Krízovom stredisku sa poskytuje pobytovou formou, ako aj formou ambulantnou, kedy dieťa dochádza na stretnutia v popoludňajších hodinách. V rámci ambulantnej formy sa dieťa venuje záujmovej činnosti, vzdelávaniu, písaniu domácich úloh, máva sedenia s pracovníkmi CPPPaP, odborným personálom KS. Starostlivosť poskytuje 9 zamestnancov – sociálni pracovníci, špeciálny pedagóg,  pomocní vychovávatelia a od roku 2013 aj profesionálny rodič, ktorý je zamestnancom, pokiaľ má dieťa v starostlivosti.

    V Krízovom stredisku v Kežmarku sa poskytuje starostlivosť dieťaťu, ktorého doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená, ktoré je týrané, pohlavne zneužívané alebo využívané na komerčné účely, ktoré má poruchy správania a u ktorého je podozrenie, že jeho doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená, že je týrané, pohlavne zneužívané alebo využívané na komerčné účely, že má poruchy správania.

    Po skončení pobytu v Krízovom stredisku sa deti buď vracajú späť do rodín, alebo sú premiestňované do detských domovov, resp. iných zariadení. Snahou a prioritou je, aby sa deti z Krízového strediska v Kežmarku vrátili späť do rodinného prostredia, do osobnej starostlivosti rodičov.  


Do starostlivosti krízového strediska vstupujú rôzne skupiny klientov:
Deti s poruchami správania- v komplexnom ponímaní poruchy správania zahŕňajú také pestré spektrum prejavov, ktoré nezodpovedá a nevyhovuje základným morálnym a etickým princípom spoločnosti. Dôsledky takéhoto správania vedú až k zničeniu najvyšších ľudských a materiálnych hodnôt. Môže ísť o klamanie, priestupky proti školskému poriadku, agresivitu, prípadne o krádeže, lúpeže, fyzické týranie, psychické týranie.
Deti emocionálne narušené- často sa u nich vyskytujú somatické príznaky napr. bolesti hlavy, brucha, nechutenstvo, agresivita, záškoláctvo, túlavosť.
Deti týrané- hlavným zmyslom fyzického týrania a bitia dieťaťa je podvedomá, niekedy i vedomá túžba psychicky zraniť partnera, ktorý je citovo závislý na dieťati. Dieťa je vystavené psychickému týraniu predovšetkým nepríjemnou až neznesiteľnou emočnou atmosférou v rodine. Dieťa často plače, cíti sa bezbranné, bezmocné a je vystavené ohrozeniu používaných nadávok i fyzických útokov medzi rodičmi.
Fyzicky týrané deti- zahŕňa všetky aspekty násilia páchaného na dieťati. Patrí sem nedostatočná starostlivosť o dieťa, ktorá vyúsťuje v jeho poranenia alebo smrť, trestanie dieťaťa.
Psychicky týrané deti- zatiaľ čo fyzické týranie alebo pohlavné zneužívanie sú pojmy, pod ktorými si dokážeme predstaviť konkrétne udalosti a skutky, psychické týranie je pojem všeobecne nie dostatočne jasný a preto sa o tomto poškodení tak často nehovorí. Najbežnejší výskyt psychického týrania dieťaťa sa vyskytuje u rozvádzajúcich sa rodičov.
Šikanované deti- je jednou z foriem zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. Ide tu o proces otvorenej agresie, ktorej sa dopúšťa jednotlivec alebo skupina voči jednotlivcovi alebo skupine bezbranných, či už pre fyzickú, jazykovú, rasovú alebo inú slabosť, či inú spoločenskú odlišnosť.
Pohlavne zneužívané deti- ide o činnosti, pri ktorých sa dospelý sexuálne uspokojuje dieťaťom alebo dieťa zneužíva v oblasti prostitúcie a pornografie. Dospelý si mlčanlivosť dieťaťa vynucuje psychickým vydieraním, vyhrážaním, rôznymi odmenami alebo trestami.
Deti so zanedbávanou starostlivosťou- neposkytnutie plnohodnotnej stravy, ošatenia, lekárskej starostlivosti, izolácie od okolitého prostredia, deti bez dozoru, nezáujem čo dieťa robí mimo školu, zranenia, kriminalita, drogy, hracie automaty, chudoba rodičov, nedostatok prístrešia.

    
 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky