Dve formy starostlivosti - Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Formy sociálnych služieb v CSS:
a)   ambulantná forma - poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností,
b)  celoročná pobytová forma - pobytová sociálna služba, poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností.
    
Centrum sociálnych služieb zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností.

Odborné činnosti sú:
základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri dôslednom uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia

Obslužné činnosti sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

Ďalšie činnosti sú:
pri uzatváraní podmienok na: 1.poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,   2.úschovu cenných vecí    3.vzdelávanie   4.záujmovú činnosť

pri poskytovaní: 1.osobného vybavenie   2.nevyhnutného ošatenia a obuvi    3.prepravy  4.požičiavaní pomôcok   5.zabezpečení záujmovej činnosti


 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky