Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

"SOCIÁLNE SLUŽBY SRDCOM" - toto zariadenie poskytuje sociálne služby klientom - malým aj veľkým, všetkým tým, ktorých zdravotný stav je nepriaznivý, alebo sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú našu pomoc a podporu...
Zriaďovateľom  centra je Prešovský samosprávny kraj             
PRÁVA
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH KLIENTOV
AMBULANTNÁ A CELOROČNÁ
POBYTOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Poskytujeme dve forny starostlivosti. Ambulantná forma - poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností. Celoročná pobytová forma - pobytová sociálna služba, poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností.

STAROSTLIVOSŤ ...ČÍTAJ ĎALEJ...
Mentálne postihnutý občan má žiť so svojou vlastnou rodinou alebo v zariadení, kde podmienky tohto zariadenia musia byť čo najviac podobné normálnemu životu.
PRÁVA ...ČÍTAJ ĎALEJ...
PODMIENKY
PRIJATIA DO CENTRA
Pre podrobné informácie kontaktujte našu sociálnu pracovníčku. Úrad Prešovského samosprávneho kraja rozhodne o odkázanosti žiadaťeľa na poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb.
PODMIENKY PRIJATIA ...ČÍTAJ ĎALEJ...
INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARAVANÍ

INFORÁCIE O ÚHRADE ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ V CSS

TERAPIE VÝRAZNE POMÁHÁJÚ NAŠIM KLIENTOM INTEGROVAŤ SA DO SPOLOČNOSTI
Ergoterapia sa v našom centre delí na :
1. pomocné práce pri prevádzke CSS:          kuchyňa
                                                                   udržiavanie poriadku
                                                                   pomocné údržbárske práce
2. práce v záhrade:                                       úprava skalky
3. výrobná činnosť:                                     tkanie kobercov
4. vedenie k sebaobsluhe

Ergoterapia
Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou.
Pracovná terapia je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
Cieľom pracovných terapií je príprava prijímateľov sociálnej služby pre praktický život, rozvoj ich schopností a zručností. Náplň činnosti zahŕňa napr. prípravu jednoduchých jedál,  bežné upratovanie v domácnosti, obsluha a údržba domácich elektrospotrebičov, drobné opravy vlastného šatstva, odkladanie svojho šatstva, alebo práca s rôznymi materiálmi pri zhotovovaní dekoračných výrobkov, tkanie koberčekov, výroba darčekových predmetov  a pod.
 

Hydroterapia (vodoliečba)
Hydroterapiou sa nazýva používanie vody za účelom liečby ochorení alebo na podporu zdravia. Pojem „hydroterapia (vodoliečba)“ môže zahŕňať buď cvičenie vo vode alebo liečbu s použitím vody zameranú na starostlivosť o mäkké tkanivá. Tento typ terapie je založený na poznaní, že voda má mnoho liečivých vlastnosti:
Voda zadržiava a odvádza teplo.
Voda sa vyskytuje v rôznych formách napr. vo forme ľadu, kvapaliny alebo pary. Ľad sa používa v liečbe na chladenie, kvapalina na kúpeľ a na obklady rôznych teplôt. Para sa využíva v parných kúpeľoch alebo na inhaláciu.
Pôsobenie vody na ľudský organizmus podporuje krvný obeh.
Voda má tiež utišujúce, upokojujúce a relaxačné účinky na ľudí, a to či už vo forme kúpeľa, sprchy, strekov alebo obkladov.
Cvičenie vo vode nadľahčuje končatiny a uľahčuje tak pohyb v bolestivých kĺboch. Často sa pri cvičení využíva skutočnosť, že voda kladie končatinám pri pohybe primeraný odpor.
CANISTETERAPIA
Využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.
SNOEZELEN
Je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov. Snoezelen je využívaný v mnohých zariadeniach ako sú špeciálne materské a základné školy, integračné centrá, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, denné stacionáre, hospice a iné.
FYZIOTERAPIA
Je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.
ARTETERAPIA
Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Arteterapia podporuje sebauzdravovacie procesy, pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov, umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov.

HIPOTERAPIA
Využitie koňa pri liečbe je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov. Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.
MUZIKOTERAPIA
Muzikoterapia je zážitkovou terapiou, v ktorej klient komunikuje seba inými spôsobmi, ako je bežné. Muzikoterapia začína v prvom rade na zmyslovej rovine, pracuje najmä v auditívnom kanáli, ale nevynecháva ani iné zmysly. Na zmyslové vnemy a reakcie sa viažu emócie. Táto liečebná metóda, sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychicky a fyzický stav jedinca. Individuálna reakcia je síce rôzna, ale na mnohých z nás hudba pôsobí veľmi dobre.
 
  TARIN reklamná agentúra tvorba webstránok
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky