• Sociálne služby srdcom

“SOCIÁLNE SLUŽBY SRDCOM”toto zariadenie poskytuje sociálne služby klientom – malým aj veľkým, všetkým tým, ktorých zdravotný stav je nepriaznivý, alebo sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú našu pomoc a podporu…

Zriaďovateľom centra je Prešovský samosprávny kraj

PRÁVA
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH KLIENTOV
Mentálne postihnutý občan má žiť so svojou vlastnou rodinou alebo v zariadení, kde podmienky tohto zariadenia musia byť čo najviac podobné normálnemu životu.
AMBULANTNÁ A CELOROČNÁ
POBYTOVÁ STAROSTLIVOSŤ
 
Poskytujeme dve formy starostlivosti. Ambulantná forma – poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností. Celoročná pobytová forma – pobytová sociálna služba, poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností.
PODMIENKY
PRIJATIA DO CENTRA
 
 
Pre podrobné informácie kontaktujte našu sociálnu pracovníčku. Úrad Prešovského samosprávneho kraja rozhodne o odkázanosti žiadateľa na poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb.